GlobeCom-đối tác của bạn cho các chiến lược và giải pháp cho chính phủ hiệu quả.

Chúng tôi muốn trợ giúp nhà nước và các tổ chức giáo dục bằng cách giảm giá đặc biệt trên hệ thống, dịch vụ và phần mềm.
Globecom cũng cung cấp những giải pháp mới và sáng tạo trong việc sắp xếp vận hành hệ thống tốt và hiệu quả hơn.

Nếu quý khách hàng là NGO, tổ chức phi chính phủ hay phi lợi nhuận, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể hợp tác hiệu quả và thành công.

Xin gửi ý tưởng đến enterprise@globecom.eu để cùng chúng tôi phát triển hệ thống IT của chính quý khách hàng.