Hos GlobeCom arbejder vi blandt andet med følgende Verdensmål:

 

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR 

 

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier.

 

Den teknologiske udvikling er også nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer, f.eks. ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivitet. Fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation er alle vigtige måder til at fremskynde bæredygtig udvikling.

 

Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og 90 procent af dem bor i udviklingslandene. Det er afgørende at overvinde den digitale kløft for at sikre lige adgang til information og viden, og derigennem fremme innovation og iværksætteri.
Industri, innovation og infrastruktur er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

 

Hvordan:

 

Som en IT-virksomhed, der specialiserer sig i køb, salg og brug af brugt IT-hardware, spiller vi en væsentlig rolle i at understøtte FN’s Verdensmål nummer 9 om “Industri, innovation og infrastruktur“. Her er hvordan vores aktiviteter bidrager til dette mål:

 

 1. Bæredygtig produktion og forbrug: Ved at fokusere på genbrug af IT-hardware bidrager vi til at skabe mere bæredygtige forretningsmodeller og fremmer en cirkulær økonomi. vi forlænger levetiden for IT-udstyr gennem genbrug, hvilket reducerer behovet for ny-produktion og mindsker belastningen på ressourcer og miljøet.
 2. Innovation i genbrugssektoren: vores engagement i køb og salg af brugt IT-hardware fremmer innovation inden for genbrugssektoren. Ved at udvikle og implementere effektive genbrugs- og genanvendelsesmetoder er vi med til at skabe en mere bæredygtig og effektiv anvendelse af ressourcer i IT-industrien.
 3. Forbedring af adgang til teknologi: Ved at tilbyde brugt IT-hardware til overkommelige priser bidrager vi til at forbedre adgangen til teknologi for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, især dem i udviklingslande. Dette støtter op om målet om at skabe mere inkluderende og bæredygtige infrastrukturer, der fremmer økonomisk vækst og innovation på globalt plan.
 4. Bæredygtig infrastruktur: Vores forretningsmodel understøtter udviklingen af bæredygtig infrastruktur ved at reducere behovet for ny-produktion af IT-udstyr og dermed mindsker belastningen på infrastrukturen, herunder energiforbrug og affaldshåndtering.

 

Samlet set spiller vores virksomhedsaktiviteter en væsentlig rolle i at styrke industri, innovation og infrastruktur på en måde, der fremmer bæredygtig udvikling og skaber positive samfundsmæssige og miljømæssige virkninger.

 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 

 

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

 

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande, så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

 

En stor del af verdens befolkning bruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressource-effektiv økonomi.

 

Ansvarligt forbrug og produktion er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

 

Hvordan:

 

Som en IT-virksomhed, der specialiserer sig i køb og salg af brugt IT-hardware og udelukkende anvender genbrugt udstyr internt, bidrager GlobeCom uomtvisteligt til FN’s Verdensmål nr. 12 om “Ansvarligt Forbrug og Produktion“.

Vores forretningsmodel understøtter dette mål på flere måder:

 

 1. Reduktion af affald og ressourceforbrug: Ved at købe og sælge brugt IT-hardware giver vi udstyret en forlænget levetid, hvilket reducerer behovet for ny-produktion af elektronik. Dette bidrager til at mindske mængden af affald og ressourceforbrug i samfundet og hjælper med at bevare naturressourcerne.
 2. Fremmer cirkulær økonomi: Ved at genbruge og genanvende IT-udstyr indgår vi i en cirkulær økonomisk model, hvor produkter og materialer forbliver i kredsløb så længe som muligt. Dette reducerer behovet for at udvinde nye ressourcer og minimerer affaldsstrømmen, hvilket er afgørende for at skabe en mere bæredygtig fremtid.
 3. Minimerer miljøpåvirkningen: Produktionen af nyt IT-udstyr kræver betydelige mængder energi og ressourcer samt udledning af drivhusgasser. Ved at genbruge eksisterende udstyr reducerer vi den miljømæssige belastning og CO₂-udledningen forbundet med produktionen af nyt udstyr.
 4. Fremmer ansvarligt forbrug: Ved at tilbyde brugt IT-hardware af høj kvalitet til vores kunder opmuntrer vi til ansvarligt forbrug. Ved at investere i genbrugt udstyr kan vores kunder opnå deres teknologiske behov på en bæredygtig måde, samtidig med at de reducerer deres miljømæssige fodaftryk.

 

Samlet set er vores engagement i genbrug af IT-hardware med til at fremme bæredygtig forbrugs- og produktionspraksis og bidrager dermed til at opfylde FN’s Verdensmål nr. 12 om “Ansvarligt Forbrug og Produktion”.

 

 

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS 

 

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Desuden forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

 

De gennemsnitlige årlige tab fra tropiske cykloner og oversvømmelser kan tælles i hundreder milliarder kroner, og kræver en årlig investering på 40 milliarder kroner i katastrofe-styring alene. Målet er at mobilisere ca. 680 milliarder kroner om året i 2020 for at imødekomme udviklingslandenes behov samt bidrage til afbødning af klimarelaterede katastrofer.

 

En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i nationale politikker og strategier. Hvis den politiske vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. For at opnå dette, kræver det en øjeblikkelig kollektiv indsats.

 

Klimahandling er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

 

Hvordan:

Som en IT-virksomhed, der specialiserer sig i køb, salg og brug af brugt IT-hardware, spiller vi en afgørende rolle i opfyldelsen af FN’s Verdensmål nummer 13 om “Klimaindsats“. Her er hvordan vores aktiviteter støtter dette mål:

 

 1. Reduktion af CO₂-aftrykket: Ved at købe og sælge brugt IT-hardware bidrager vi til at reducere CO₂-emissionerne, der er forbundet med produktionen af nyt udstyr. Produktion af ny elektronik kræver betydelige mængder energi og ressourcer, mens genbrug af brugt udstyr kræver langt færre ressourcer og udleder mindre CO₂.
 2. Fremmelse af cirkulær økonomi: Vores forretningsmodel er en integreret del af den cirkulære økonomi. Ved at give brugt IT-hardware en ny levetid fremmer vi genbrug og forlænger produkternes levetid. Dette reducerer affaldsmængderne og minimerer behovet for udvinding af nye materialer, hvilket bidrager til at mindske vores samlede miljøpåvirkning.
 3. Forbedring af affaldshåndteringen: Ved at genanvende brugt IT-hardware hjælper vi med at reducere mængden af elektronikaffald, der ender på lossepladser eller bliver sendt til forbrænding. Dette minimerer risikoen for forurening og skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
 4. Skabe bevidsthed om bæredygtig teknologi: Gennem vores praksis med at bruge og fremme brugt IT-hardware, bidrager vi til at skabe bevidsthed om vigtigheden af bæredygtig teknologi og cirkulær økonomi. Dette kan inspirere andre virksomheder og enkeltpersoner til at følge vores eksempel og træffe miljøvenlige valg i deres IT-anvendelse.

 

Samlet set spiller vores engagement i genbrug af brugt IT-hardware en central rolle i kampen mod klimaforandringer og bidrager til en mere bæredygtig fremtid i overensstemmelse med FN’s Verdensmål nummer 13.