Tại đây, khách hàng có thể theo dõi đơn hàng của mình. Lựa chọn nhà trung gian vận chuyển từ danh sách và khách hàng sẽ được chuyển trực tiếp đến trang web Track and Trace của nhà trung chuyển đó.